Tsuga mertensiana - Mountain Hemlock

TSUGA MERTENSIANA

MOUNTAIN HEMLOCK